Начало » ПРОВЕРЯВАТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА КОРУПЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ САМО ПО СИГНАЛ

ПРОВЕРЯВАТ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ЗА КОРУПЦИЯ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ САМО ПО СИГНАЛ

by admin
0 comment

Министерски съвет прие Наредба за реда и организацията за извършване на проверка на декларациите за конфликт на интереси на работещите в държавните администрации. Дали е налице завишен корупционен риск ще се определя от методология за оценка, която ще се приема от КПКОНПИ.

Такава методология има от 2014 г. и тя е публикувана на страницата на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), но дали по нея ще се прави оценката не става ясно. Ако тепърва Комисията ще приема нова методология излиза, че се поставя каруцата пред магарето, като първо се приема реда за проверките, а чак след това начина по който ще се определя дали има или не корупция.

Декларациите за имущество и интереси ще се проверяват само при подаден сигнал за корупционно нарушение или конфликт на интереси срещу длъжностни лица*. До сега в голяма част от случаите подаването на сигнал срещу лица от държавната или общинска администрация са предизвиквали проверки на човека подало сигнала.

Причина да се провери длъжностно лице може да стане и откриване на данни за такова нарушение при образувано дисциплинарно производство или в хода на друга проверка.  Декларации ще се проверяват и в случаи, при които органът по избора или назначаването е определил конкретни звена от съответната държавна или общинска администрация като такива, при които е налице завишен корупционен риск. Определянето на този риск обаче ще става въз основа на методология за оценка на корупционния риск, която КПКОНПИ ще приема.

Органите пред които се подават декларациите, с изключение на службите за сигурност, ще водят публичен регистър на подадените декларации, като заради защита на личните данни достъп до декларациите ще имат само лицата, на които е възложено приемането, проверката и съхранението им. Проверка ще се извършва от инспекторатите по Закона за администрацията, а в структурите, в които няма инспекторати, това ще правят комисии. С приемането на този ред става ясно, че проверките няма да се правят от КПКОНПИ.

* Кои длъжностни лица попада под обсега на проверките е разписано в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Това са: служителите в администрацията и органите на изпълнителната власт, служителите в местната администрация, служителите в администрацията на органите, създадени със закон, представителите на държавата или на общините в органите на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, които не попадат в обхвата на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество; управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински или държавни предприятия и ръководителите на техните териториални поделения, както и други юридически лица, които са бюджетни организации; членовете на политическите кабинети, които също не попадат в обхвата на закона; кметове на кметства, кметски наместници и секретарите на общините; нотариусите и съдиите по вписванията, държавните и частните съдебни изпълнители.

източник: Фрог Нюз

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.