Начало » Кои сме ние

Кои сме ние

by admin

Сдружение „ГРАЖДАНСКА ЛИГА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА“ е юридическо лице с нестопанска цел с обществено полезна дейност.

Това е доброволно обединение на свободни български граждани, които с общи усилия и средства ще се стремят към ликвидиране на корупцията в Република България. Основният предмет на Сдружението е борбата с корупцията в Република България, като акцентира върху ликвидирането й на всички нива в държавните и обществени структури.

Сдружението е учредено да съдейства за развитието на гражданското общество, за укрепване на усилията в борбата за открито управление, прозрачност и недоверие при вземането на решения от служителите в държавните и общинските структури. Търси активно съдействие и сътрудничество с гражданите за изграждане на независима и непристрастна съдебна система. Целта на дружеството е да популяризира сред гражданското общество точно и недвусмислено определение на понятието „корупция“ във всичките му форми, създавайки обществена нетърпимост към него и дава възможност на гражданите да направят предложения за противодействие на това явление.

Във връзка с дейността на Сдружението беше създаден ИНДЕКС ЗА НИВАТА НА КОРУПЦИЯТА, който е създаден като комплексен индикатор за оценка на нивото на корупция в публичните институции.

Той се основава на публикации в медиите, сигнали на граждани и организации до ГРАЖДАНСКА ЛИГА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, аналитични доклади, оценки и непосредствени възприятия на представителите на частния бизнес, образувани дела или издадени осъдителни присъди.

Индексът измерва нивото на политическа и административна корупция във всички български общини и държавни институции, които са оценени по скала от 0 (индикатор за ниско ниво на корупция) до 100 (показател за високо ниво на корупция).

Стойности над 50 пункта са индикатор за системен проблем в противодействието на корупцията.

Този проект е част от усилията на гражданските структури в обществото ни да ограничи размерите на това отрицателно явление.

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.