Начало » ПРАВИТЕЛСТВО ОДОБРИ ПРОЕКТ НА „ЗАКОН ЗА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА“

ПРАВИТЕЛСТВО ОДОБРИ ПРОЕКТ НА „ЗАКОН ЗА БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА“

by admin
0 comment

Правителството одобрява проекта за закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитите имущества и предлага на Народното събрание да го приеме. Това съобщиха от „Дондуков“ 1.

Целта на законопроекта е да се защитят интересите на обществото чрез ефективно противодействие на корупцията, да се предотвратят възможностите за неправомерно придобиване на имущество и разпореждането с тях, както и да се гарантира, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват своите правомощия при спазване на Конституцията и законите на страната.

Законът за уреждане на мерките за противодействие на корупцията, реда и реда за отнемане в полза на държавата на неправомерно придобитите имущества, статута и функциите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобити имущества, както и взаимодействието му с други държавни органи.

По смисъла на законопроекта корупцията е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неподходящо материално или нематериално имущество за себе си или за други лица.

Комисията е единствен независим антикорупционен орган, който се състои от петима членове – председател, заместник-председател и трима членове с мандат от шест години без право на преизбиране. Те се избират от Народното събрание, като предложението за председател е направено от народните представители, а за заместник-председател и членове – от избрания председател на Комисията.

Антикорупционната комисия се създава на основата на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, като предлага в нея да бъде натоварена Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за предотвратяване и борба с корупцията и организираната престъпност към Министерство на правосъдието, отмяната на закона за публичност на имуществото на лица , заемащи висши държавни и други длъжности, съответното специализирано както и Дирекция на английски английски Данс за противодействие на английски английски корупцията сред л цат ата, заемащи висши държавни длъжности.

Комисията ще извърши проверки на имущественото състояние, ще образува производства за установяване на конфликт на интереси и за отнемане на незаконно имущество. При установено несъответствие в размер над 5000 лв.

Комисията ще изпрати материалите на НАП, при несъответствие над 20 000 лв. ще образува проверка на цялото имуществено състояние на лицето. Ако в резултат на проверката се установи несъответствие от над 150 000 лв. между имуществото и нетната входна стойност на проверките, ще бъде предявен иск пред съда за отнемане на незаконно придобитото имущество. При узаконни конфискации 30% от стойността на отнетото имущество ще се предоставя за социални цели.

По отношение на магистратите се запазват реда за подаване и проверка на декларациите им от Инспектората към ВСС, като при установяване на несъответствие между декларирани и установени факти на стойност не по-малко от 20 000 лв. Инспекторатът ще уведоми Комисията, която ще извърши цялостна проверка.

Със законопроекта се разширява кръгът на лицата, задължени да подават декларации. Към общините се добавят общинските съветници, главните архитекти на общините, управителите и изпълнителните директори на лечебни заведения за болнична помощ, които са финансирани от бюджета на Националната здравна каса, определили да администрират и управляват средства от ЕС, членовете на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите, ръководителите на областните дирекции по безопасност на храните, ДНСК, ДФ „Земеделие“ и др. Освен декларирането на имуществото и доходите на съпрузи и непълнолетни деца, се въвежда задължение за деклариране на имуществото и доходите и на лицето, с което длъжникът е във фактическо съжителство на съпружески начала.

Предвижда се подаването на декларация за имущество и интереси вместо досегашните две, но разширява обхвата на деклариращите обстоятелства – чуждо недвижимо имущество и чужди превозни средства на стойност над 10 000 лв., Който ползва повече от 3 месеца в рамките на едно както и обучения, платени със средства на задълженото по закон лице, ако тяхната единична стойност надхвърли 1000 лв. На деклариране се подчиняват имуществото и интересите както в страната, така и в чужбина.

Проверката на имущественото състояние ще се извършва по единни правила, но ще започне на различни основания, в зависимост от това дали става въпрос за лица, заемащи висши публични длъжности, или за привличане като обвиняеми за определени престъпления. По отношение на привлечените като обвиняеми са запазени досегашните основания, както и кръгът от престъпления, за които са привлечени. Новите текстове предвиждат инспекторите на комисията да проверяват достоверността на фактите във всяка имуществена декларация и да образуват проверка на имущественото състояние при установена несъответствие в размер не по-малко от 20 000 лв. между декларираните факти и получената информация, когато след предоставената възможност за отстраняване на непълноти и грешки продължава да е налице несъответствие.

Проверката ще се извърши и при установяване на конфликт на интереси с влязъл в сила решение.
Комисията може да отправи искания до съда за ползване на СДС, като прилагането им ще се извършва по реда на Закона за СДС. Комисията няма да разполага с техника за прилагане на СРС – това се извършва от оторизираните органи.

Комисията може да извършва проверки по сигнали на граждани и да се занимава с публикации в медиите, когато те са достатъчно конкретни. Недопускане на анонимни сигнали е гаранция за злоупотреби с предвидените в закон процедури, както и за защита на правата на лицата, срещу които са насочени. Сигналите по отношение на представителите на съдебната власт ще бъдат изпратени за проверка на Инспектората на ВСС в рамките на правомощията му.
Да не се предлагат конкретни мерки за защита на идентичността на сигнала, включително превантивни действия, които да гарантират защитата от неблагоприятни последици от подаването на сигнал, като не им е известно, че инспекторите в Комисията не разкриват неговата самоличност, чрез която му се оказват психически или физически натиск.

Източник: http://www.standartnews.com

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.