Начало » Миризма на корупция от кметската свинеферма в Ковачевци стигна и до омбудсмана

Миризма на корупция от кметската свинеферма в Ковачевци стигна и до омбудсмана

by Manager
0 comment

Омбудсманът на България Диана Ковачева е поискала спешно да бъде проверена цялата документация на скандалната свинеферма в Ковачевци, която е собственост на кмета Васил Станимиров. Ковачева чака информация от цели три министерства – на околната среда и водите, на земеделието и храните и на регионалното развитие и благоустройството.

Обектът, който формално е собственост на майката на кмета Мария Йорданова и фирмата й „Вели ав хорсиз“, по данни на омбудсмана не е регистриран като обект за отглеждане на свине в Българска агенция за безопасност на храните. Проверката на Ковачева е стигнала до фрапиращия извод, че е подменен имотът, за който е получено решение на РИОСВ в Перник и свинефермата е построена на друго място.

Същата тази свинеферма са получавани субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ за над един милион лева, но тя се води на трети имот! И още – че има решение на Общинския съвет от 2017 г. за изработване на ПУП-ПЗ за изграждане на тази свинеферма в Ковачевци, но публичното обявление е за промяна на предназначението на имота. Разплитането на казуса започва от жалба Десетки жители на Ковачевци и собственици на вилни имоти са се подписали под оплакване до омбудсмана и до министъра на околната среда и водите Юлиян Попов.

В нея те изразяват огромното си притеснение от намерението на кмета Станимиров да изгради и кланица с локална пречиствателна станция към свинефермата, в която ще се извършва добив на трупно месо от свине и транжирането му.

„Заустването на производствени отпадъчни води ще става след пречистване в локална пречиствателна станция за отпадъчни води и канал с дължина 181 метра в Ракиловска река. Тя е в поречието на р. Струма и се влива в яз. Пчелина, който бе на ръба на екокатастрофа през 2019-та година“, поясняват те.

Разбирайки, че отпадъчни води от кланицата ще се вливат в язовира, живеещите в село Ковачевци и собственици на вили и туристически обекти до язовир „Пчелина“, останали шокирани, поставени пред свършен факт.

Според всички закони на Република България те е трябвало да бъдат запознати своевременно за намеренията на кмета да зауства отпадните води от свинефермата си в язовира. Хората смятат, че след като са изразили отрицателно становище пред МОСВ, РИОСВ, РЗИ и областния управител на Перник за построяване на свинекомплекса с мотив, че ще се замърсят въздуха, почвата и водите на река Светля и язовир „Пчелина“, е трябвало обявлението за изграждането на кланица към свинекломплекса да бъде обявено на видно място в с. Ковачевци и в обектите около язовир „Пчелина“, които силно ще бъдат засегнати от изграждането й.

По думите им отговорните институции не са се съобразили с вредите от построяването на свинекомплекс на разстояние под 500 метра от Ковачевци, до обработваемите земеделски земи, каптажите за питейна вода, река Светля и язовир „Пчелина“. И днес са принудени да търпят силни неприятни миризми, заради които държат затворени прозорци през летните месеци в имотите им, построени с цел да живеят на чист въздух, далече от замърсените градове. Според тях е крайно належащо да се извърши проверка и за начина, по който е построен обектът. Те настояват за коригиращи действия с цел запазване здравето на хората и опазване на околната среда.

Проверката на омбудсмана При извършената справка по регистъра на свиневъдните обекти към 1.09.2023 г. в  сайта на БАБХ не се открива вписан свинекомплекс в с. Ковачевци, област Перник.

„От отправно значение в случая е, че посочените в жалбата аспекти за чистотата на въздуха от неприятни миризми, както и за достъпа до чиста и достатъчна по количество питейна вода са ключови фактори на жизнената среда в населеното място, гаранциите за спазването на които имат императивен характер с оглед приоритета за опазване на здравето на хората“, е посочил омбудсманът. Тя е категорична, че последователно застава в подкрепа на исканията на гражданите за прилагането преди всичко на превантивни мерки, които са с по-малка обща тежест на разходите за обществото, в сравнение с отстраняване на вредните последици след тяхното настъпване, включително налагането на санкции.

Решението на РИОСВ – Перник за инвестиционно предложение за „Изграждане на кланица и свинекомплекс“ на „Вели ав хорсиз“ в Ковачевци с характер „да не се извършва ОВОС“, издадено през 2016 г., е за имот №042021, с площ 6051 кв.м. в м. „Герена“, но за този обект няма данни да е въвеждан в експлоатация. Впоследствие с Решение на ОбС Ковачевци от 31.01.2017 е разрешено изработването на ПУП-ПЗ за имот №042032 за изграждане на свинеферма в землището на с. Ковачевци. Същата година, на 12-ти април, е издадено разрешение за изграждане на обекта с разгъната застроена площ от 2212.65 кв.м в този имот. (Имотът в ОУП е очертан за производствени и складови дейности) Към настоящия момент въпросният имот е с площ 14 065 кв.м и на него са нанесени две сгради със селскостопанско предназначение, със застроена площ от 1999 кв.м и от 213 кв. м. Той обаче не е предмет на процедурата, по която има решение да не се извършва ОВОС. Не е изяснено и местоположението на торовата лагуна с обем от 1000 куб.м, с възможност за съхранение на торовата маса за период от 6 месеца, доколкото съседен имот № 042023, посочен за изграждането й в решението на РИОСВ – Перник тогава, понастоящем не съществува. Според решението, в торовата лагуна постъпват и технологичните води от свинекомплекса, които ще се препомпват от стоманобетонова шахта, където се събират гравитачно.

С обявление на БД „Западнобеломорски район“ по заявление на „Вели ав хорсиз“ от май и коригирано през юни месец т. г. е открита процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Ракиловска река с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за обект „Кланица“. По кадастрални данни имотът представлява урбанизирана територия, за друг вид производствен, складов обект, площ 2200 кв. м, стар №042031. Още: Ще стане ли Ковачевци за пореден път жертва на изборен туризъм.

Гражданите са загрижени поради намиращ се в непосредствена близост до свинекомплекса каптаж за питейна вода на с. Ковачевци, който може да бъде замърсен. Разпространяването на неприятните миризми не е преценено с оглед конкретното местоположение (географски, метеорологични и климатични фактори) и производствения капацитет на животновъдния комплекс. Този ефект не е идентифициран и оценен самостоятелно, както и за евентуалното му кумулиране с други потенциални източници на неприятни миризми в засегнатия район. Заради неизяснените обстоятелства по този обект омбудсманът се обръща към МОСВ, МЗХ и МРРБ за проверка по компетентност с цел да не се допуска нарушаване правото на гражданите за здравословна и благоприятна околна среда и засягане на гаранциите за неговото спазване чрез извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

„Вели ав хорсис“ нееднократно е получавала субсидии от Държавен фонд „Земеделие“, в това число за изграждане на свинеферма. За нея има безвъзмездна помощ на стойност 1 159 353 лв.    Решението да не се извършва ОВОС е за имот с №042021, субсидията за изграждане на свинеферма са за имот №042029, самата свинеферма е в имот №042032. Решението да не се извършва ОВОС е от 22.03.2016 г. Има обаче и решение на ОД „Земеделие“ в Перник от 19.05.2016 г., с което отлага утвърждаването на площадка „Кланица и свинекомплекс“ до представяне на доказателство за наличието или не на влязъл в сила Общ устройствен план на община Ковачевци (влязъл в сила през 2018 г. – б.р.) С решение на Общинския съвет от 31.01.2017 г. се разрешава изработването на ПУП-ПЗ на имот 042032 за изграждане на свинеферма. Публикуваното във в-к „Струма“ обявление по същия акт на местния парламент е за промяна на предназначението на имота.

Пред БНТ жители на Ковачевци се оплакаха от новоизградения свинекомплекс. Те твърдят, че след като е започнал да работи жизнената им среда се е влошила. Освен силните миризми, опасенията им са от замърсяване на водите и обработваемите води в района.

„Основният проблем е, че замърсява въздуха на всички жители на селото. След проверка на омбудсмана се оказва, че не е вписан в регистъра на свиневъдните обекти. Обектът се намира на по-малко от 500 метра от селото. Имаше случай, при който кметът караше хората на първа линия да си бутнат оградите с 5 метра назад, да промени кадастъра“, посочи Явор Йорданов. По думите му не са взети предвид и къщите оттатък реката, които са много по-близо до свинекомплекса.

„Сега прави кланица и иска да я заусти в река Ракиловска, която тече 2-3 месеца в годината, там да изхвърля отпадъчни води“, допълни той. Йордаров отбеляза, че от Басейнова дирекция са препратили преписката към Административния съд.

Според Димитър Михайлов, който живее най-близо до свинефермата, от 2015 г. е започнала борбата срещу построяването му. Хората се жалвали до всички институции, в това число и до парламента, и до главния прокурор. „Взе ни въздуха и водата, защото се осмеляваме да протестираме“, посочи Михайлов.  Той допълни, че миризмите се засилват най-много след 11,30 – 12 часа нощем, някой път и сутрин.

„Сега си нося вода в туби с хидрофор, а нашата вода отиде в свинекомплекса. След дърветата има цяла стара махала, там има кладенци“, каза още Димитър Михайлов пред БНТ.

„Искаме този свинарник просто да спре да замърсява, аз не знам как е допуснато това нещо, цялата вода ще се влиза в река Светля. Този свинарник е на майката на кмета. Гарант за построяването му е кметът и фирма, която получава обществени поръчки от община Ковачевци“, отбеляза Явор Йорданов.  Позицията на собственика, представена пред БНТ, е, че имат удостоверение за регистрация на животновъден обект от януари 2022 г. Към тях сигнали за нарушения не са били подавани.

„Извършвани са проверки както от ОДБХ, така и от РЗИ. Проблеми не са констатирани. Фермата отговаря на всички изисквания за биосигурност и хуманно отношение към свинете“, добавят още от дружестото. Очаквано, кметът на община Ковачевци е отказал да участва в живото телевизионно предаване за свинекомплекса на майка му.

Източник: Actualno.com

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.