Начало » Половината от държавните администрации не се интересуват дали гражданите са доволни от обслужването

Половината от държавните администрации не се интересуват дали гражданите са доволни от обслужването

by admin
0 comment

Все още по-голямата част от администрациите – 55.13%, не извършва проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване. По този начин те не изпълняват нормативните изисквания, предвидени в наредбата. 70 администрации все още нямат разработен ред за регистриране на жалби, а 43 от тях планират разработването на процедура за регистриране и анализ на жалбите и жалбите. Ред за обработка на съобщенията и жалбите на гражданите на практика няма основни администрации, които са в най-пряката връзка с хората – общинските администрации.

Това показва доклада за състоянието на администрацията за миналата година, одобрен от правителството и качен на сайта му.

Необходимо е да се проучат причините за неспазване на изискванията на Наредбата за административното обслужване, предвиждащи проучването и измерването на удовлетвореността на потребителите да се извършват периодично, но не по-малко от веднъж годишно. Трябва да се предложат промени в наредбата и актуализацията на методологията за изследване и измерване на удовлетвореността на потребителите, смятат авторите на документа. 

През 2017 г. общият брой на подадените жалби е 129 891. В сравнение с 2016 г. броят им се нараства с 102 686. Броят на жалбите по повод лошо администриране извън хипотезите на АПК достига 668.

Над 60 са администрациите, които нямат разработени вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация.

През 2017 г. са подадени общо 9386 заявления за достъп до обществена информация. От тях 5112 са от граждани, 1974 от неправителствени организации, 1504 от фирми, 752 от журналисти и 44 от чужденци или лица без гражданство.

 

153 заявления за достъп до обществена информация са оставени без разглеждане.

 

При търсенето на информация през 2017 г. с най-голям брой или 2395 са заявленията за упражняване на правата и законните интереси на граждани. Следва искане за информация за контролна дейност на администрацията – 2431, за изразходване на публични средства – 728, за процес на вземане на решения – 368, за предотвратяване или разкриване на корупция или нередности – 136, за проекти на нормативни актове – 100, и други – 1574.

За миналата година решенията за предоставяне на свободен достъп до информация са били издадени в 6167 случая. В 550 от случаите е предоставен частичен достъп до информацията, в 80 от случаите са дадени данни при наличие на надделяващ обществен интерес, 647 са препратени по компетентност, а за 1200 са изпратени уведомления за липса на исканата обществена информация.

Общият брой на заявленията, получили отказ за предоставяне на информация, е 625, като централната администрация е отказала да даде данните в 299 случая, а териториалните звена – в 326.

При установена незаконосъобразност на решението за отказ за предоставяне на информация съдът изцяло отменя решението в 33 случая, частично отменя решението при 18 дела, изменя решението в 8 случая, а в 23 дела иска допълнителни доказателства за обжалването.

През 2017 г. има 2 регистрирани административни нарушения, от които един е наказателно постановление на длъжностни лица, които не са се произнесли в срок по заявление за достъп до информация и един по наказателно постановление на длъжностни лица, които не са изпълнили предписание на съда за предоставяне на данните.

Докладът показва още, че към края на 2017 г. предоставените от държавната администрация електронни административни услуги на граждани са били 25 670, а за организациите и бизнеса – 5721. Общият брой на предоставяните от държавната администрация електронни административни услуги е 30 948.

източник: https://www.dnevnik.bg/

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.