Начало » Историческа крачка в борбата с корупцията в ЕС

Историческа крачка в борбата с корупцията в ЕС

Наборът от мерки включва нови и по-строги правила за криминализиране на корупционните престъпления и за хармонизиране на наказанията в целия ЕС.

by Manager
0 comment

Европейската комисия предприема решителни действия за борба с корупцията в ЕС и по света, като изпълнява ангажимента, поет от председателя Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2022 г.

Представените вчера предложения за борба с корупцията представляват историческа крачка в борбата с корупцията на национално равнище и на равнище ЕС. Комисията ще засили действията си, като стъпи върху вече въведените мерки, ускори усилията за интегрирането на мерки за предотвратяване на корупцията в структурата на политиките и програмите на ЕС и като подкрепя активно работата на държавите членки за въвеждане на силни политики и законодателство за борба с корупцията. Чрез годишния си цикъл на докладване относно върховенството на закона Комисията също така наблюдава развитието на действията за борба с корупцията на национално равнище, набелязва предизвикателствата и въпросите, свързани с препоръките, отправени към държавите членки.

Наборът от мерки включва нови и по-строги правила за криминализиране на корупционните престъпления и за хармонизиране на наказанията в целия ЕС, както и подкрепено от Комисията предложение от върховния представител за създаване на специален режим на санкции по линия на общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС), насочен срещу тежката корупция в световен мащаб. С новите мерки се поставя силен акцент върху предотвратяването на корупцията и изграждането на култура на почтеност, в която корупцията не се толерира, и същевременно се укрепват инструментите за правоприлагане.

Основни елементи на предложенията:

I. Съобщение относно борбата с корупцията

В съвместно съобщение Комисията и върховният представител обединяват текущите усилия и развиват нови направления и инструменти както на равнището на ЕС, така и на равнището на държавите членки, като същевременно допринасят за изпълнението на ясния ангажимент за борба с корупцията на световно равнище. Мрежата на ЕС срещу корупцията, обединяваща правоприлагащи органи, публични органи, практикуващи специалисти, гражданското общество и други заинтересовани страни, ще действа като катализатор за предотвратяване на корупцията в целия ЕС и ще разработва най-добри практики и практически насоки. Една от основните задачи на мрежата ще бъде да подпомага Комисията при очертаването на общи области с висок риск от корупция в целия ЕС.. Работата на мрежата ще допринесе за изготвянето на стратегия на ЕС за борба с корупцията, която ще бъде разработена след консултации с Европейския парламент и Съвета, за да се постигне максимално въздействие и съгласуваност на действията на ЕС.

В рамките на институциите на ЕС е налице нулева толерантност към корупцията. В съобщението се описват подробно правилата относно етиката, почтеността и прозрачността, въведени с цел предотвратяване на корупцията в рамките на институциите на ЕС. Рамката трябва да се прилага не само стриктно и последователно, но и непрекъснато да се актуализира.

II. По-строги правила за борба с корупцията

Комисията предлага нова директива относно борбата с корупцията. С предложението се модернизира съществуващата правна рамка на ЕС за борба с корупцията чрез:

а) Предотвратяване на корупцията и изграждане на култура на почтеност

Повишаване на осведомеността относно корупцията чрез провеждане на информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността и изследователски и образователни програми за намаляване на рисковете от корупция и корупционните престъпления.

Гарантиране, че публичният сектор носи отговорност съобразно с най-високите стандарти чрез налагане на задължение на държавите членки да приемат ефективни правила относно свободния достъп до информация от обществен интерес, разкриването и управлението на конфликти на интереси в публичния сектор, разкриването и проверката на имуществото на държавните служители и регулирането на взаимодействието между частния и публичния сектор.

Създаване на специализирани органи за борба с корупцията и осигуряване на подходящи ресурси и обучение за органите, отговарящи за предотвратяването и борбата с корупцията.

б) Един правен акт за всички корупционни престъпления и свързаните с тях санкции

Хармонизиране на определенията за корупционни престъпления, за да се обхванат не само подкупите, но и присвояването, търговията с влияние, злоупотребата със служебно положение, както и възпрепятстването на правосъдието и незаконното обогатяване, свързано с корупционни престъпления. Предложението включва в правото на ЕС всички състави на престъпления съгласно Конвенцията на ООН срещу корупцията и разглежда корупцията както в публичния, така и в частния сектор.

Повишаване на равнището на наказателните санкции за физически и юридически лица и хармонизиране на утежняващите и смекчаващите обстоятелства.

в) Осигуряване на ефективни разследвания и на наказателно преследване на корупцията

Способи за разследване: Държавите членки ще трябва да гарантират, че правоприлагащите органи и прокурорите разполагат с подходящи инструменти за разследване с цел борба с корупцията.

Имунитет или привилегии по отношение на разследването и наказателното преследване: Държавите членки ще трябва да гарантират, че привилегиите и имунитетът могат да бъдат отнети своевременно в хода на разследвания за корупция по предварително законоустановена ефективна и прозрачна процедура.

Въвеждане на минимални правила относно давностния срок, за да се гарантира достатъчно време за подвеждане под съдебна отговорност на извършителите на корупционни престъпления.

III. Разширяване на инструментариума от санкции на ОВППС с цел включване на тежката корупция

Санкциите на ЕС допринасят за постигането на основни цели на ОВППС, като опазване на мира, укрепване на международната сигурност, консолидиране и подпомагане на демокрацията, международното право и правата на човека. С предложението от върховния представител, подкрепено от Комисията, ЕС ще може да се бори с тежката корупция в световен мащаб, независимо къде бива идентифицирана. С него ще бъдат допълнени и укрепени вътрешните и външните инструменти на ЕС за борба с корупцията и ще бъде бъде даден израз на решимостта на ЕС да използва всички инструменти, включително санкциите по линия на ОВППС, за борба с корупцията.

Преди да може да се превърне в законодателен акт на ЕС, предложената директива относно борбата с корупцията ще трябва да бъде договорена и приета от Европейския парламент и Съвета. Предложената нова рамка за санкции по линия на ОВППС, насочени срещу корупцията, ще трябва да бъде обсъдена и приета от Съвета.

В речта си за състоянието на Съюза от 2022 г. председателят Урсула фон дер Лайен посочи необходимостта от решителни действия за борба с корупцията. Корупцията нанася големи вреди на обществото, на демокрациите ни, на икономиката и на отделните хора. Тя подкопава институциите, от които зависим, като отслабва доверието в тях, както и способността им да провеждат публични политики и да предоставят качествени обществени услуги. Тя също така създава условия, способстващи за организираната престъпност и за враждебна външна намеса. Успешното предотвратяване и борба с корупцията са от съществено значение както за защитата на ценностите на ЕС, така и за ефективността на неговите политики, а така също и за утвърждаването на върховенството на закона и на доверието в управляващите и в публичните институции.

По своята същност корупцията трудно подлежи на количествено определяне, но дори и консервативните оценки сочат, че струва на икономиката на ЕС най-малко 120 милиарда евро годишно. Отрицателните последици от корупцията се усещат в световен мащаб, като те подриват усилията за въвеждане на добро управление и постигане на благоденствие, както и усилията за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. Световните индекси за корупция отреждат на много държави — членки на ЕС, място сред държавите, считани за най-слабо корумпирани в света. Въпреки това корупцията продължава да бъде основен проблем за хората в целия ЕС, като данните на Евробарометър показват, че през 2022 г. почти седем десети от европейците (68 %) считат, че корупцията е широко разпространена в страната им, а само 31 % са на мнение, че усилията на правителството им за борба с корупцията са ефективни.

 

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.