Начало » Пране на пари и корупция: ЕК започва наказателни процедури срещу България

Пране на пари и корупция: ЕК започва наказателни процедури срещу България

by Manager
0 comment
Европейската комисия започва наказателни процедури срещу няколко държави, сред тях е и България. Процедурите са за неприлагане на европейското законодателство в борбата с прането на пари, корупцията и за неприлагане на законодателството в областта на морския транспорт и качеството на въздуха, това се посочва на сайта на ЕК.

Качество на въздуха: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да премахне пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха

„Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2020)2106 ) за това, че не е премахнала пречките пред достъпа до правосъдие във връзка с плановете за качество на въздуха съгласно Директивата за качеството на въздуха ( Директива 2008/50/ЕО ). Когато граничните стойности, определени от законодателството на ЕС, бъдат надвишени, Директивата изисква от държавите-членки да приемат планове за качество на въздуха и да определят подходящи мерки, за да поддържат превишените периоди възможно най-кратки. Директивата и Орхуската конвенция, по които ЕС и всички държави-членки са страни, изискват пряко засегнатите лица и екологичните организации да имат право да изискват от публичните органи да създадат план за качеството на въздуха и да оспорват плановете за качество на въздуха и тяхното съдържание пред националните съдилища.

България не е гарантирала, че екологичните организации или физическите и юридическите лица имат право да завеждат дела пред националните съдилища. Подобна възможност гарантира, че те могат да оспорят липсата на планове за качество на въздуха или тяхната недостатъчност за справяне със замърсяването на въздуха. Комисията изпрати официално уведомително писмо до България през май 2020 г.“, се посочва в изявление на ЕК.

Борба с измамите: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, ПОЛША и ФИНЛАНДИЯ да спазват правилата за борба с измамите срещу финансовите интереси на Съюза чрез наказателното право

„Европейската комисия реши да открие процедура за нарушение, като изпрати официално уведомително писмо до България ( INFR(2023)2012 ) и Полша ( INFR(2023)2011 ) за това, че не са реализирали правилно правилата на ЕС за борба с измамите в Съюза – финансови интереси чрез наказателното право ( Директива (ЕС) 2017/1371 ). Освен това Комисията реши да изпрати мотивирано становище на Финландия ( INFR(2021)2234). Правилата, изложени в директивата, защитават бюджета на ЕС чрез хармонизиране на определенията, санкциите и правилата за юрисдикция, свързани с измами и други престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. Комисията идентифицира няколко проблема със съответствието в България и Полша по отношение на дефиницията на някои престъпления и свързаните с тях наказания, както и отговорността на юридическите лица за престъпления, извършени в тяхна полза.

През декември 2021 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до Финландия. След като анализира отговора, Комисията заключи, че Финландия не е изпълнила задължението да предвиди отговорността на юридическите лица в случаи на пасивна корупция и злоупотреби. България, Полша и Финландия разполагат с два месеца, за да предприемат необходимите мерки за отстраняване на недостатъците, установени от Комисията. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да изпрати мотивирано становище на Полша и България и да предяви иск срещу Финландия пред Съда на ЕС“.

Морски транспорт: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да спазва правилата на ЕС за морското оборудване

„Днес Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България ( INFR(2019)2218 ) за неспазване на правилата на ЕС относно морското оборудване, съдържащи се в Директивата за морското оборудване ( Директива 2014/90/ЕС ). Директивата включва общи правила за безопасност за оборудване като спасителни жилетки, системи за пречистване на отпадъчни води или радари на борда на кораби под флаг на ЕС, като също има за цел да ги предпази  от фалшифициране. Директивата създава механизъм за надзор на пазара, който дава на държавите-членки отговорността да гарантират, че морското оборудване не представлява риск за морската безопасност, здравето или околната среда. България не извършва адекватно наблюдение на пазара на морско оборудване на борда на кораби, попадащо под нейна отговорност.

През октомври 2019 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо до България. Тъй като България все още не е докладвала дейности по надзор на пазара, Комисията реши да излезе с мотивирано становище. Сега България разполага с два месеца, за да отговори и да предприеме необходимите мерки. В противен случай Комисията може да реши да отнесе случая до Съда на Европейския съюз.

Борба с прането на пари: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ да транспонира правилно Петата директива за борба с прането на пари

„Днес Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо до България ( INFR(2023)2038 ) на основание неправилно транспониране на 5-та Директива за борба с прането на пари (Директива (ЕС) 2018/843). България е нотифицирала пълното транспониране на директивата. Въпреки това Комисията установи няколко случая на неправилно транспониране (несъответствие) на директивата в националното законодателство. Те засягат, наред с други, основни аспекти като задължението за регистриране, лицензиране или регулиране на доставчици на услуги (т.е. съгласно националното законодателство доставчиците на тръстови и дружествени услуги не са нито лицензирани, нито подлежат на регистрация); липсата на механизъм за разрешаване на несъответствия в информацията, предлагана от националния регистър на действителните собственици (регистърът, който показва кой какво всъщност притежава); или правилното прилагане на понятията „установяване“ или „пребиваване“ по отношение на това кои са субектите на задължението да предоставят информация относно действителните собственици. Правилата за борба с прането на пари играят важна роля в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. Законодателните пропуски, възникващи в една държава членка, оказват влияние върху ЕС като цяло. Правилата на ЕС следва да се прилагат и контролират ефективно, за да се борим с престъпността и да защитим нашата финансова система. Без задоволителен отговор от България в рамките на два месеца, Комисията може да реши да изпрати на района становище.

Информация: Агенция „Фокус“

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.