Начало » Скандал около министър на ПП-ДБ заради корупция и конфликт на интереси

Скандал около министър на ПП-ДБ заради корупция и конфликт на интереси

by Manager
0 comment

Сигнали за злоупотреба с влияние и евросредства срещу министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков са подавани многократно до Министерски съвет и европрокуратурата.

Предоставят се данни за корупционни зависимости на най-високо държавно ниво. Към момента държавното и европейско обвинение не вземат отношение по изключително шокиращите данни, повдигнати в писмата. Това вероятно се дължи на „опасната близост“ между Андрей Цеков и българския европрокурор Теодора Георгиева, твърдят запознати и изразяват безпокойство, че заради познанството между двамата се потулват сигналите, пише агенция ПИК.

Преди време медията съобщи, че настоящият министър е въртял бизнес и с роднини на подземни босове.

Запознати твърдят, че Цеков се смята за недосегаем, защото има силен политически гръб в лицето на новите управляващи. Неслучайно и сигналът до Кирил Петков не поражда никакво действие и вероятно е резолиран „КК“ (б.а. към кошче), поради близките приятелски отношения между двамата.

Според източници на медията сигналите са от преки свидетели и подведомствени лица на сегашния министър и касаят злоупотребата от страна на Цеков с европейски средства, получени от държавата. Заинтересованите граждани насочват вниманието на институциите към някои притеснителни тенденции, разкриват порочни практики, които пречат на българското развитие към едно по-добро бъдеще и изразяват съмнения, че Министерския съвет ще бъде директна точна на контакт с европейската прокуратура, както бе обявено от Кирил Петков. Всички писма са от периода март-септември 2022 г. и се отнасят за актуалния тогава държавен пост, който Цеков заема, а именно заместник министър на финансите.

Те твърдят още, че първата работа на Андрей Цеков след назначението му била открито да парадира и афишира на широк кръг от министерство на финансите и обществеността своята близост с българския европрокурор Теодора Георгиева. Цеков също така проявява „интерес и загриженост“ към широк кръг от български фирми и техните дела. Негови били думите че от поста, който заема, ще привлече вниманието на Европейската прокуратура към фирми и лица, с които примерно „има сметки за уреждане“. Очевидно целта в този случай е да се прикрият злоупотребите на собствените му фирми, управлявани от неговата съпруга – Деница Цекова, се пише в сигналите до МС и еврорпрокуратурата.

Според предоставените данни е налице явен конфликт на интереси между търговските дружества, управлявани от съпругата на Цеков, и проверяващата ги Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС), подведомствена на Министерство на финансите и призвана да защитава финансовите интереси на европейския и българския данъкоплатец.

Цеков е поставен в позиция, даваща му възможност да постанови проверка целенасочено за евентуално скандализиране на утвърдени фирми, както и да отклони вниманието на определени проверяващи и разследващи органи от собствените и на съпругата му дружества, и от общите им бизнес интереси. Ресорната му тогава Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) може да бъде насочена в противоположна посока далеч от неговите интереси, защото в противен случай при наличие на данни за извършени нередности Агенцията е длъжна да сезира органите на българската прокуратура.

Така, че Андрей Цеков е могъл спокойно да „управлява“ действията й и да я държи далеч от неговите структури. По този начин чадърът на властта, спокойно бива разпънат за безоблачна работа.

Съгласно информацията в публичните регистри, фирмите на Андрей Цеков са използвали 1,5 млн. лв. евросредства през кухи фирми както следва:

1) Сдружение Институт за интеграция, научно изследователска и развойна дейност и образование (ИНИРДО), ЕИК: 177122217, където Андрей Цеков е член на УС от 25.10.2021г. до 29.12.2021г., а Деница Цекова е член на УС и представител от 22.12.2016 г.

Сдружението е бенефициент по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по Процедура „Подкрепа за предприемачество“ по проект „Предприемачеството – нова възможност за моето бъдеще“. В изпълнение на проекта сдружението провежда няколко лекционни курса в различни градове на страната.

Обща стойност на проекта 345 221.91 лв.
През периода на проекта от 01.09.2018 г. до 01.02.2020 г. сдружението има средносписъчен състав от 2 лица.

2) Инфинитус ЕООД, ЕИК: 203105962 – Деница Цекова е управител от 16.06.2014 до момента и ЕСК от 20.05.2021 г. Това е най-мащабният бизнес проект на Андрей и Деница Цекови, което дружество самостоятелно или с други юридически лица, е консуматор на евросредства.
Основната дейност на Инфинитус ЕООД е насочена към разработване и управление на проекти по европейски, регионални, национални грантови и донорски програми, финансови инструменти и др. На сайта на дружеството www.infinitus.bg са изброени множество проекти, които дружеството управлява по различни оперативни програми.
Бенефициент по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за периода : 26.06.2020 г. – 26.09.2020 г.

Безвъзмезна помощ от ЕС: 10 000.00 лв.

Свързани дружества с Инфинитус ЕООД:

ДЗЗД „Управление Иновативна Медицина”, Булстат: 177461616 с участници: АЙМЕГ, ЕИК: 204104596, Инфинитус ЕООД, ЕИК: 203105962, Тимбелин ЕООД, ЕИК: 206019671. Управляващ: Деница Цекова
Изпълнител по договор за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия“ финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с Възложител Медицински Университет – Плевен. Договор № 22/05.11.2020 г.
Обща стойност на договора: 298 500 лв. без ДДС

За времето от 05.11.2020 г. до момента средносписъчният състав на всички партньори в обединението е 3 лица.

ДЗЗД Геозащита Своге, Булстат: 177222210 с участници: Би Ес Проект ЕООД, ЕИК: 175245872; Инфинитус ЕООД, ЕИК: 203105962; Геотехника – АБС ООД, ЕИК: 130298379. Управляващ: Тома Огнянов Чакалов

Изпълнител по обществена Поръчка: Договор № 490/24.11.2017 г. за Услуги по процедура: Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ – Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село.
Обща стойност на договора : 537 500 лева без ДДС

Изпълнител по обществена Поръчка: Авторски надзор по проект: Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ – Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село. Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 11 376.00
През периода на договорите Инфинитус ЕООД има средносписъчен състав от 2 лица.

На 16.09.2021 г. в Инфинитус ЕООД се влива друго дружество на Деница Цекова Инфинитус Ар Енд Ди ЕООД, ЕИК: 203578883. То от своя страна изпълнява следните проекти:

Обществена Поръчка: Осигуряване на техническа, финансова и юридическа експертиза за управление на проект ,,JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE – съвместно доброволчество за по-безопасен живот”. Договор № 00-07-796 от 15.10.2019 г. Възложител : Община Тутракан. Обща стойност на договора : 58 850 лева без ДДС
За времето от 15.10.2019 г. до 16.09.2021 г. средносписъчният състав на ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД е 2 лица.

Бенефициент по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по която участва с „Разработване на семантично-обогатен архив за проекти по европейски донорски програми на национално и наднационално ниво – БИАРА“. Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.002-0392-С01. Обща стойност на проекта 420 616.00

В периода на проекта от 09.05.2017 г. до 09.05.2019 г. Инфинитус Ар Енд Ди ЕООД има средносписъчен състав от 7 лица.

Свързани лица с Инфинитус Ар Енд Ди ЕООД:

ДЗЗД „Аймег-Инфинитус“, Булстат: 177401149 с участници: Аймег ЕООД, ЕИК: 204104596 и „Инфинитус Ар Енд Ди“ ООД, ЕИК: 203578883. Управляващ: Паулина Николова Милева.

Изпълнител по договор за управление на проект за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, във връзка с изпълнението на проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Договор № 47/28.11.2019 г. Възложител: Институт по органична химия с център по фитохимия – БАН
Стойност на договора: 213 000 лв. без ДДС

За времето от 28.11.2019 г. до момента средносписъчният състав на всички партньори в обединението е 2 лица.“

По информация на ПИК сигнали с описаното съдържание са изпращани до Кирил Петков, до Гълъб Донев и до Лаура Кьовеши, но няма информация какво се случва с тях и дали някога ще видят бял свят.

Запознати със схемите на Андрей Цеков обаче изразяват сериозни опасения пред ПИК, че вече като министър на регионалното развитие и благоустройството той има още по-голяма свобода за осъществяване на корупционни схеми.Още повече, че повереното му министерство е едно от най-апетитните, в което се концентрират огромни авоари от евросредства основно за пътища и ВиК услуги.

 

Инфо:/glasnews.bg/

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.