Начало » С остра позиция срещу ПП Министерството на финансите опроверга твърдения за одита на евросредствата

С остра позиция срещу ПП Министерството на финансите опроверга твърдения за одита на евросредствата

"Тези изказвания, направени в чисто политически контекст, уронват доброто име на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС" и могат да имат сериозни последици, пишат от МФ

by Manager
0 comment

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ разкритикува твърденията на представители на „Продължаваме промяната“, че в агенцията са извършени неправомерни действия, че ползваната външна платформа random.org не позволява да се пазят следи как са подбирани проектите за одит. Това се съобщава в позиция, изпратена от Министерството на финансите.

„Тези изказвания, направени в чисто политически контекст в предизборна обстановка, уронват доброто име на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ (ИА ОСЕС) и могат да имат сериозни последици върху системата за управление и контрол на средствата от ЕС“, посочват от МФ.

ИА ОСЕС е Одитен орган по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд и Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещи се лица, както и по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Одитните органи във всички държави членки, в това число ИА ОСЕС, извършват одитните си ангажименти при стриктно спазване на приложимите регламенти и издадените от Европейската комисия указания, включително Указанията за одитиращите органи относно методите за формиране на извадки. За информация регламентите и указанията, които Одитният орган спазва, са публично достъпни: одитните органи докладват пряко и регулярно на Европейската комисия резултатите от работата си, подчертават от МФ.

До този момент Европейската комисия и Европейската сметна палата оценяват работата на Одитния орган ИА ОСЕС като съответстваща изцяло на европейското законодателство, насоките на Европейската комисия и международно признатите одиторски стандарти. Извършените от Европейската сметна палата и Европейската комисия проверки са потвърдили високото качество на работата на Одитния орган и не са установили съществени пропуски или грешки с финансово влияние, които да поставят под съмнение издадените годишни одитни становища. Структурата на Одитния орган ИА ОСЕС, независимостта му при планиране и докладване на резултатите от одитните ангажименти, прилаганата от него методология, включително тази за избор на извадки, са оценени от Европейската комисия с най-високата оценка 1 „Функционира добре. Не е необходимо подобрение или е необходимо само незначително подобрение“. До този момент тази максимална оценка не е променена, подчертават от министерството и добавят:

„Извадките за одит на операциите се правят по всяка оперативна програма при стриктно спазване на Указания за одитиращите органи относно методите за формиране на извадки на ЕК (EGESIF_16-0014-00). Документират се детайлно и се изпращат за преглед от Службите на ЕК преди началото на проверките. Изготвянето и документирането на всяка извадка се оценява и проверява от страна на Службите на ЕК за съответствие с цитираните указания в рамките на ежегодните прегледи за приемане на Годишните контролни доклади по всяка оперативна програма. Всички работни документи за извадките се прилагат към съответния годишен контролен доклад“.

Предвид изложеното, твърдението, че ползваната външна платформа random.org не позволява да се пазят следи как са подбирани проектите за одит, е необосновано. Европейската сметна палата е одитирала прилагания подход за поддържане на одитна следа, счела е, че е налице минимална слабост в документирането, която не е оказала влияние върху проверената извадка и няма финансов ефект, категорични са от МФ.

ИА ОСЕС е сред публичните институции в България, обект на регулярни (няколко пъти годишно) задълбочени проверки от страна на външни, независими органи от Европейския съюз, като резултатите от тези проверки са доказали професионализма и качеството на работата на Одитния орган. За информация, през продължаващия и в момента програмен период 2014-2020 са извършени 13 одита на ЕК и 5 одита на Европейската сметна палата. Агенцията е изградила и поддържа висока професионална репутация пред европейските си партньори, както и пред Одитните органи от другите държави членки, посочва още МФ, като дава аргументи срещу всички твърдения, направени от представителите на „Продължаваме промяната:

„ОТНОСНО ТВЪРДЕНИЯТА:

  • „софтуер, който са купили за 770 хил. лв., който е трябвало да пази следи как точно се избира кои проекти ще се одитират“

През 2011 г. въз основа на проведена открита процедура за обществена поръчка с предмет „Доставка и внедряване на софтуер за управление на одиторската дейност“ ИА ОСЕС е закупила софтуера Pentana – PAWS на стойност 303 900 лева. Pentana – PAWS не е софтуер за избор на извадки и няма функционалности за избор на извадки или избор на случайни числа. Посоченият софтуер е за управление на одитната дейност и съдържа одитни досиета, но няма функционалност за извадки.

Предвид горното и във връзка с изложеното за извадките, не отговаря на истината твърдението за „софтуер, който са купили за 770 хил. лв., който е трябвало да пази следи как точно се избира кои проекти ще се одитират“.

  • „изтрити файлове от компютри“

Служебната информация се съхранява на сървъра на Агенцията, включително одитни досиета и доклади. На тази информация регулярно се правят резервни и архивни копия и не би могла да бъде загубена.

Всички Годишни контролни доклади (с приложени извадки и резултати), доклади от системни одити и доклади от проверки на проекти са разпространени веднага след издаването им до потребителите – съответно Европейската комисия, управляващи и сертифициращ органи, бенефициенти. Така резултатите от одитите съгласно одиторските стандарти са предоставени на всички заинтересовани лица и предвид това не биха могли да бъдат последващо коригирани или изтрити.

  • „разходи за недопустими юридически услуги“

В националното ни законодателство юридическите услуги са допустим разход съгласно чл. 20 от ПМС № 189/2016 г., но разходите за решаване на спорове глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове са недопустими съгласно чл. 26, ал. 1, т. 1 от посоченото постановление. В тази връзка не са допустими конкретно само разходи за услуги по разрешаване на съдебни спорове и арбитражи, включително разходи за процесуално представителство.

В публикацията става въпрос за проект (бюджетна линия) на МРРБ за юридически услуги BG16RFOP001-8.002-0003-C09 „Специализирани юридически услуги за подпомагане работата на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, финансирана със средства на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“, процедура № BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР2014-2020“. Общият бюджет на проекта е 8 917 778,92 лв. По него са разходвани 4 777 128,37 лв. Същите са включени от бенефициента в 15 искания за плащане, представени през пет счетоводни години. За информация през изминалите шест счетоводни години с декларирани разходи по Оперативна програма „Региони в растеж“ са налични общо 1 771 искания за плащане с обща стойност на сертифицираните разходи по тях 1 829 051 637,52 лв. В статистическите извадки на Одитния орган не е попадало искане за плащане от посочения проект. Направена е извънредна проверка на проекта от Одитния орган и е подготвен предварителен доклад, в който се отправят препоръки за фиксиране на точната сума на разходите за процесуално представителство и същите ще бъдат оттеглени от сертифицираните разходи и възстановени от бенефициента МРРБ на програмата и ще бъдат на разположение за използване по други проекти.

  • „разследвани лица“

МФ и ИА ОСЕС не разполагат с информация, че Европейската прокуратура разследва бивш или настоящ служител на МФ или на ИА ОСЕС.

Всякакви публични изказвания на недоказани неправомерни действия от страна на Одитния орган и необосновани съмнения за качеството на неговата работа уронват пряко професионалното име на всички служители и одитори от Агенцията, притежаващи национален (63 бр.) и международни (24 бр.) одиторски сертификати, удостоверяващи техния професионализъм и етика. Подобни необосновани твърдения уронват и репутацията на одиторите от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които са проверявали и потвърждавали резултатите от работата на Одитния орган.

Следва да се отбележи още, че доказани недостатъци в работата на одитните органи водят до прекъсване или спиране на плащанията от Европейската комисия по оперативните програми (чл.83 и чл.142 от Регламент 1303/2013).

Одитният орган следва да бъде и винаги е бил независим експертен орган. Всяка политическа намеса в работата на Одитния орган е абсолютно недопустима от гледна точка на международно признатите одиторски стандарти, които одитните органи прилагат задължително (чл.63, параграф 7 от Основния финансов регламент на Съюза (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1040 и чл.127 от Регламент (ЕС) 1303/2013).“

Източник: dnes.dir.bg

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.