Начало » Има ли нередности в обществените поръчки за лавките към затворите?

Има ли нередности в обществените поръчки за лавките към затворите?

by Manager
0 comment

Едно от предприятията с многогодишна история и традиции е „Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД). Затворно дело е създадено със специална цел – да обезпечи трудовата заетост на затворниците, макар и това да е написано далеч по-завоалирано – „управление на дейностите, свързани с подобряване на условията за изпълнение на наказанията“ – чл. 37, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). За да стане това, просто казано, затворниците работят, като дейността им е изцяло стопанска – получават възнаграждения, а предприятието реализира печалба от тази дейност.

Лавката в затворите е единственият магазин за лишените от свобода. В лавката се продава всичко нужно – от плодове и зеленчуци до козметика. Цените на почти всичко продукти са с един-два лева отгоре спрямо цените в магазините.

Изпълнителният директор на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ е сключил договори не с открит търг, както е по закон, а с пряко договаряне. Освен че са сключени в нарушение на закона, условията по тях не се спазват.

Фирмата „Панда ИП“ – Ивайло Пандов, е една фирмите доставчици на хранителни продукти за нуждите на лишените от свобода. Доста години подред тази фирма печели търговете, които съдържат само дискриминационни условия, на които отговаря единствено гореспоменатата фирма. Управителят на фирмата е успял да си направи тежко лоби във „Фонд затворно дело“. Кое доказва това нещо? Предприятието обявява обществена поръчка всеки път зад над 43 милиона, негова дъщерна фирма – „Ийт Уел“ ЕАД, обжалва процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията и процедурата за доставката на хранителни продукти и напитки, поръчката се спира и господин Пандов доставя до като свят светува.

Дали това нещо не е измислено именно от възложителя, дали умишлено не се изготвя процедура, която е опорочена? Какво е лобито на управителя на дружеството за да се включват условията, които отказват други дружества дори от опит да участват. Условията които се изискват е участниците да закупят за своя сметка бюлетин на „САПИ“ ЕООД, които струват над 5 хил. лева, също така е заложено изискване да се представят лабораторни анализи на всеки един продукт заложен в техническата спецификация. За да се направят анализи от акредитирани лаборатории би струвало над 6 хил. на всеки участник. Кой би хвърлил над 11 хил. лева на вятъра, като знае, че господин Пандов решава правилата във „Фонд затворно дело“?

Целият цикъл на въпросната обществена поръчка е опорочен и нагласен. От започване на процеса по планиране, изготвяне на техническите спецификации, на условията за участие в процедурата, самата процедура по оценка на офертите, сключването на договорите, изпълнението на самите договори.

Съвсем ясно се вижда в електроните платформи, че към момента даже договорът е анексиран, което е в грубо нарушение на Закона за обществените поръчки. Остава неясно защо до момента няма реакция от страна на АДФИ и Министерство на правосъдието? Колко дълги са връзките на фирмата. Прецедент е в сферата на обществени поръчки фирма доставчик за такъв дълъг период да изпълнява доставките на лавките и бюфетите.

Винаги е било апетитна хапка и добра печалба доставката на хранителни продукти за лишените от свобода, фирмите винаги са се борили да се доберат до сключване на този договор. Участвали са стотици фирми, конкуренцията е била безмилостна, но последните години, желаещи няма на никой не му се правят безсмислени разходи, бъдейки наясно, че процедура изобщо няма да се проведе.

Остава неизяснен въпросът какво е по-важно да се обезпечат нуждите на затворниците или собствените интереси на някого. Защото подобно нагло налагане на една фирма за сметка на друга налага точно това съмнение.“.

По повод сериозните твърдения се отправиха конкретни въпроси към Министерство на правосъдието, към чиято структура е ДПФЗД. Отговорите са повече от изчерпателни:

Каква е причината обществената поръчка да бъде прекратявана и обявявана отново 3 /три/ пъти през 2021 г.? 

От информация (описана по-долу подробно), достъпна на публичните страници на Агенцията за обществени поръчки, Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, е видно, че неколкократното обявяване на поръчката се налага поради обжалването на решенията за откриването й и констатация на компетентните органи (КЗК и ВАС), че са налице нарушения, които не позволяват нейното законосъобразно провеждане.

С Решение от 14.04.2021 г. на изпълнителния директор на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ (ДПФЗД) е открита „открита“ по вид обществена поръчка с предмет „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, при ДП ФЗД по обособени позиции:  Обособена позиция № 1 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора при ДПФЗД“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Враца, Плевен, Белене и Ловеч при ДПФЗД“.

Решението за откриване на процедурата е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията и е отменено с решение от 10.06.2021 г. Решението на КЗК е обжалвано пред Върховния административен съд и е оставено в сила с решение 10286/2021 г.

С решение от 07.10.2021 г. на изпълнителния директор на ДПФЗД е открита „открита“ по вид обществена поръчка с предмет „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, при ДПФЗД по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Бобов дол и София при ДПФЗД“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Варна, Бургас и Сливен при ДПФЗД“.

Процедурата е прекратена с решение от/ 28.10.2021 г. на възложителя, на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП, поради установени нарушения при откриването й.

С решение от 26.01.2022 г. на изпълнителния директор на ДП ФЗД е открита „открита“ по вид обществена поръчка с предмет „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, при ДПФЗД по четири обособени позиции, а именно:

ОП № 1 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Бобов дол и София при ДПФЗД“;

ОП № 2 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Пловдив, Пазарджик и Стара Загора при ДПФЗД“;

ОП № 3 „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, за нуждите на териториални поделения Варна, Бургас и Сливен при ДПФЗД“;

ОП № 4 „Доставка на хранителни стоки и напитки ма едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на ТП Белене, ТП Враца, ТП Ловеч и ТП Плевен при ДПФЗД.

Решението за откриване е отменено с решение от 10.03.2022 г. на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), постановено по преп. № КЗК-81/2022 г., оставено в сила с Решение 4099/2022 г. по адм. дело № 3072/2022 г. на Върховния административен съд.

С решение от 17.06.2022 г. на изпълнителния директор на ДП ФЗД е открита „открита“ по вид обществена поръчка с предмет „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода, при ДПФЗД по четири обособени позиции, както следва:

ОП № 1 „Доставка на хранителни стоки и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на ТП Бобов дол и ТП София при ДПФЗД“;

ОП № 2 „Доставка на хранителни стоки и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на ТП Пазарджик, ТП Пловдив и ТП Стара Загора при ДПФЗД“;

ОП № 3 „Доставка на хранителни стоки и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на ТП Варна, ТП Бургас и ТП Сливен при ДПФЗД“;

ОП № 4 „Доставка на хранителни стоки и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на ТП Белене, ТП Враца, ТП Ловеч и ТП Плевен при ДПФЗД“.

Описаната обществена поръчка се провежда към настоящия момент.

Кой извършва доставката на храните и напитките през времето, в което няма избран изпълнител? На какво основание е определен? Сключен ли е анекс към договора с въпросната фирма и при какви условия? 

Доставките на хранителни продукти за нуждите на ДПФЗД се осъществяват от „Панда – И.П.“ ЕООД. Посоченото дружество е определено за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД“; Обособена позиция № 2: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД“; Обособена позиция № 3: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бургас, Варна и Сливен на ДПФЗД“; Обособена позиция № 4: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД“ , открита на 06.12.2018г.

Към договорите за изпълнение на всяка една от четирите обособени позиции са сключени анекси, чийто условия са предвидени в договора и засягат опция на възложителя да продължи срока на договора. В анексите не се въвеждат условия, различаващи се от условията на договорите, по отношение на цена, характеристики на стоките, обект на доставка, права и задължения на страните.

Към момента сроковете на сключените анекси по обособена позиция № 1: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бобов дол и София на ДПФЗД“, обособена позиция № 2: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Пловдив, Смолян, Пазарджик и Стара Загора на ДПФЗД“ и обособена позиция № 4: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Враца, Плевен, Ловеч и Белене на ДПФЗД“ не са изтекли. Анексът за обособена позиция № 3: Доставка на храни и напитки на едро за лавки и бюфети в местата за лишаване от свобода за нуждите на териториалните поделения Бургас, Варна и Сливен на ДПФЗД“ е изтекъл, поради което се наложи възлагане на доставки в резултат на проведена процедура на договаряне без обявление. Провеждането на тази процедура се наложи поради необходимостта от осигуряване на непрекъсваемост на доставките и липсата на определен изпълнител по открита процедура към момента.

Защо обявените и прекратени миналата година обществени поръчки са две с по 2 обособени позиции, а през 2022 г. се обявява 1 обществена поръчка с 4 обособени позиции?  

Формирането на обособени позиции по обществените поръчки, описани по-горе, се извършва на териториален принцип. Откриването на процедури с предмет доставка до определени териториални поделения се налага с оглед изтичане на срока/ изчерпване на предмета на действащите договори, осигуряващи доставки до тези поделения. През 2021 г. са открити 2 процедури: едната през април 2021 г., а другата – през октомври 2022 г., които са с по 2 обособени позиции. Те също са групирани на териториален принцип и общо са 4, както и настоящата обществена поръчка. Разликата е, че са обявени в различни периоди, поради изтичащия срок и различен обем на съответните позиции. Поръчката, обявена през м. април 2021 г., към тогавашния момент, е била с почти изчерпана стойност по действащия тогава договор, за сметка на обявената през октомври 2021 г поръчка, която е имала още свободен финансов ресурс. Тъй като и двете процедури са прекратени, поради установени нарушения при откриването им, се наложи през 2022 г. да се обединят в една обществена поръчка с 4 обособени позиции.

Как ще оборите твърдението, че само една от фирмите доставчици – „Панда ИП“, отговаря на тежките условия в процедурата?  

В откритата към момента процедура за възлагане на обществена поръчка не са предвидени условия, които ограничават участието на заинтересовани лица. Все още не е изтекъл срокът за подаване на оферти и не бихме могли да коментираме колко и кои участници ще проявят желание за участие.

Научихме, че обявените и прекратени ОП през 2021 г. са заради жалба на свързана с управителя на фирма „Панда ИП“ друга фирма („Ийт Уел“). Вярно, че всеки има право да обжалва в КЗК процедурите по ЗОП, включително и фирми, които не са участвали. В конкретния случай тази свързаност буди съмнения. Как ще коментирате? 

Не разполагаме с информация за свързаност между посочените търговски дружества. Такава свързаност не се установява и при проверка на данните, обявени в търговския регистър към Агенция по вписванията.

Част от условията в обществената поръчка са: всеки участник да закупи за своя сметка на бюлетин на САПИ ЕООД и лабораторни анализи на всеки продукт от списъка с техническата спецификация. Това означава, че всеки участник в ОП трябва да инвестира над 11 000 лв. предварително. Тези изисквания не са ли дискриминационни? Т.е. изисквания, на които отговаря определена компания?  

Твърденията, изложени във въпроса, не отговарят на действителната фактическа обстановка.

Като част от документацията на поръчката, възложителят е представил на заинтересованите лица бюлетин на Система за агропазарна информация ЕООД (САПИ ЕООД) за осреднените цени на едро на артикулите, обект на доставка към 10.05.2022 г. Участниците в процедурата не заплащат бюлетина.

Условията на поръчката не изискват представяне на „лабораторни анализи на всеки продукт от списъка с техническата спецификация“. Възложителят е поставил изискване за предоставяне на доказателства за съответствие с изискванията на техническата спецификация за 14 броя от общо 414 броя артикула, обект на всяка една от обособените позиции.

От участниците не се очаква да правят допълнителен разход за предоставяне на посочените доказателства за съответствие. На първо място, възможно е тези доказателства да изхождат от производителя на хранителните продукти, който безспорно следва да притежава документи, доказващи състава на произвежданите от него храни, както и съответствието им с нормативни изисквания, свързани основно с тяхната безопасност.

На следващо място, съгласно чл. 8 от Закона за храните, при производството, преработката и/или дистрибуцията на храни, се прилагат и браншови стандарти и ръководства за добри производствени, търговски и хигиенни практики за храните и за въвеждане, прилагане и поддържане на постоянна процедура или процедури, основаващи се на принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки (НАССР) в съответствие с чл. 5 от Регламент (ЕО) № 852/2004 и Приложения II и III от Регламент (ЕО) № 853/2004. Посочената разпоредба предвижда задължение и на търговците на хранителни продукти да мониторират постоянно предлаганите от тях продукти, в това число в съответствие с правилата на системата НАССР да проверяват тяхната безопасност чрез лабораторни анализи. С оглед изложеното и търговците на храни, в изпълнение на своите мониторингови програми, следва да разполагат с доказателства за безопасност, в това число лабораторни анализи, на предлаганите от тях храни.

Предвиденото изискване за представяне на доказателства за съответствие и безопасност на някои от артикулите, обект на доставка, се налага поради невъзможност на възложителя сам да проверява съответствието им с техническите изисквания. Изискването се среща в много други процедури с предмет доставка на храни и е препоръчано от експерти на Българска агенция за безопасност на храните.

Документацията за обществена поръчка е достъпна на публичната страница на Агенцията за обществени поръчки.

Защо цените на продуктите в затворническите лавки и павилиони са 1-2 лева по-високи от цените в магазините? 

Неведнъж са правени такива изказвания. Пример за това са разпространените през изминалата година в средствата за масово осведомяване твърдения за нецелесъобразно разходване на публични средства за нуждите на лавките в затворите на България. В частност беше заявено, че „българските затворници пият най-качественото кафе, което от 8 лева е достигнало цена 30 лв.“. Тогава, миналата година, Министерството на правосъдието и ДПФЗД извършиха няколко проверки, за които има конкретни данни. Установи се, че в затворническите лавки се доставят 23 вида кафе в различни разфасовки, търговски марки и състав, съобразно заявките на търговските обекти. Доставя се, както кафе с цена 0,34 лв. (единично пакетче „Нес кафе 3 в 1“), така и кафе на цена от 35,90 лв. за килограм („Лаваца Кафе арома, 100 % арабика“). Тогава проверката установи, че цената за „Кафе на зърна 100 % арабика 1 кг Лаваца Крема Арома“, валидна към 17.06.2021 г., по бюлетин на САПИ, е 34.20 лв. с ДДС. За сравнение, стойността на същата марка кафе в търговските вериги „Кауфланд“ е 39.99 лв., в „Билла“ – 39.99 лв., във „Фантастико“ – 35.99 лв. Извършени са проверки и за цените на млечните продукти, при които се установи, че са по-ниски нива от -11,98 % до -32,45% спрямо цените в големите хранителни вериги (Кауфланд, Метро кеш енд кери и др.) Проверките са извършени за конкретни артикули със съответните производители и търговски марки, а не по принцип.

Уточняваме, че ценообразуването по договорите се извършва спрямо цените, посочени в ценови източник – бюлетинът на държавното предприятие „Системата за агропазарна информация“ ЕООД (САПИ), валидни за съответния месец, като оферираното процентно съотношение /отстъпка или надценка/ при участието в обществената поръчка, се запазва постоянно през срока на договора и е в рамките на -5 % до +5 % от цената на (САПИ). Тъй като основните договори са изтекли още през 2020 г. и все още няма приключила процедура с избран нов изпълнител, доставките се извършват на база сключени анекси, в които затворниците имат право да поръчват търговски марки и всички артикули, които се доставят, са с фиксирана отстъпка до -5 % от цената на САПИ.

В тази връзка изложено във въпроса твърдение не отговаря на истината, тъй като доставките се извършват, съгласно утвърден в Обществените поръчки ред: с отстъпка до 5 % от цената, обявена в бюлетина на САПИ.

При официално обявена инфлация от януари до май 2022 г. 7.5 %, в ОП от 22 юни 2022 г. е записана цена 43 609 002.56 лв. без ДДС, което е приблизително 6 пъти повече от цената на обявените и прекратени през 2021 г. обществени поръчки със същия предмет. Как е изчислена прогнозната стойност на ОП от 2022 г.?

Предметът на настоящата обществена поръчка е изчислен на база прогнозните количества, умножени по цената, обявена в приложения към документацията бюлетин на САПИ от 17.05.2022 г. за осреднени цени на едро към 10.05.2022 г, при което е получена цена в размер на 25 280 581,20 лв. Предвидено е годишно увеличение в размер на 5 % за период от 3 години или обща актуализация с 15 %. Общата стойност за всички обособени позиции при този начин на определяне е в размер на 29 072 668,38 лв. без ДДС (25 280 581,20 лв. + 15 % актуализация). Възложителят е предвидил опция за допълнително възлагане за период от 18 месеца, която е в размер на 14 536 334,18 лв. (50 % от 29 072 668,38 лв., с оглед срока от година и половина). Твърдението, че обществената поръчка е завишена 6 пъти е невярно, тъй като реалния предмет е 29 072 668,38 лв. без ДДС. Възложителят може и да не възложи за изпълнение на допълнителното възлагане, което е 14 536 334.18 лв., тъй като то не е задължително за прилагане, а е възможност, която е описана в обявлението на поръчката.

Твърдението, че официалната инфлация от януари 2022 г. до май 2022 г. е 7.5% също е невярно. През януари 2022 г., с решение № F186055 от 26.01.2022 г., ФЗД публикува поръчка със същите обособени позиции, видове хранителни продукти и количества. Тогава стойността беше изчислена само по цени на едро към 13.01.2022 г., обявени в бюлетина на САПИ., без завишение. Общата стойност за всички обособени позиции беше в размер на 19 752 829,80 лв. без ДДС, а предвидената опция за допълнително възлагане за период от 18 месеца, беше в размер на 9 876 414,90 лв.

Ако се сравнят двете получени стойности на база приложените бюлетини на САПИ, а именно: от януари 2022г. – 19 752 829,80 лв. без ДДС и от май 2022 г. – 25 280 581.20 лв. без ДДС, се вижда, че увеличението за периода януари 2022 г. – май 2022г. е близо 28%, а не 7,5 % при предмет с еднакви артикули и количества. Този извод е изведен в таблица (№2).

Надяваме се, че сме отговорили достатъчно изчерпателно на поставените въпроси и сме разсеяли всички съмнения относно твърдения за нарушения с обявените и изпълнявани обществени поръчки за доставка на храна и напитки в лавките на местата за лишаване от свобода.

You may also like

Leave a Comment

NoCorruption.net @ 2022 – Всички права запазени.