Сдружение "ГРАЖДАНСКА ЛИГА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА" е юридическо лице с нестопанска цел с обществено полезна дейност.

Това е доброволно обединение на свободни български граждани, които с общи усилия и средства ще се стремят към ликвидиране на корупцията в Република България. Основният предмет на Сдружението е борбата с корупцията в Република България, като акцентира върху ликвидирането й на всички нива в държавните и обществени структури.

Сдружението е учредено да съдейства за развитието на гражданското общество, за укрепване на усилията в борбата за открито управление, прозрачност и недоверие при вземането на решения от служителите в държавните и общинските структури. Търси активно съдействие и сътрудничество с гражданите за изграждане на независима и непристрастна съдебна система. Целта на дружеството е да популяризира сред гражданското общество точно и недвусмислено определение на понятието "корупция" във всичките му форми, като създаде обществена нетърпимост към него и даде възможност на гражданите да направят предложения за противодействие на това явление.

Този проект е част от усилията на гражданските структури в обществото ни да ограничи размерите на това отрицателно явление.